آهنگ مصرف انرژي ( توان مصرفي ) :  enlightened

به مقدار انرژي مصرف شده در مدت يك ثانيه در طي يك فعاليت را توان مصرفي  آن فعاليت مي گوييم و آن را با حرف p  نشان مي دهيم.

 

نكته :

يكاي اندازه گيري توان مصرفي كيلوژول بر دقيقه ( kj / min) مي باشد كه نشاندهنده مقدار انرژي مصرف شده در مدت 1 دقيقه از آن فعاليت مي باشد.

 

    به عنوان مثال , توان مصرفي خواب 5 (kj/min) است ,‌مفهوم آن اينست كه در هر دقيقه خواب , 5 كيلوژول

    انرژي مصرف مي شود و مسلما در 2 دقيقه خواب  ,‌10 كيلوژول انرژي مصرف خواهد شد و .....

 

   - جدول زير توان مصرفي برخي از فعاليتها را مشخص مي كند.     

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

نوع فعاليت

آهنگ مصرف انرژي ( كيلوژول بر دقيقه)

خواب

نشستن در حال استراحت

ايستادن در حالت معمولي

نشستن در كلاس

به آرامي راه رفتن

دويدن

دوچرخه سواري (13-18 km/h)  

دوچرخه سواري (21 km/h)

دوچرخه سواري (مسابقه )

تنيس

شنا

بالا رفتن از پله

بسكتبال

                           5

                           1/7

                           6/7

                           6/12

                           16

                           20

                           9/23

                           42

                           3/111

                           5/26

                           6/28

                           2/41

                           9/47

 

   رابطه آهنگ مصرف انرژي :

  اگر در مدت زمان t از يك فعاليت ,‌ مقدار انرژي برابر E مصرف شده باشد  , توان مصرفي از رابطه زير

   بدست مي آيد:

 

P = E / t    angry

 

 در اين رابطه t  برحسب دقيقه و  E برحسب كيلوژول  و همچنين واحد اندازه گيري p , كيلوژول بر دقيقه (kj/min)  مي باشد.

 

نكته :

توان مصرفي يك فعاليت به زمان آن فعاليت بستگي ندارد.

 

نكته :

براي محاسبه مقدار انرژي مصرف شده در مدتي معين از يك فعاليت ,‌ بايد توان مصرفي آن را در زمان آن فعاليت ضرب كنيم .

E = P.t

 

z

 

 

 

 

z     z